Development of the Mapping Report of Social Innovation Development Ecosystem in Latvia

elderly woman biking close to sea side

In the summer of 2022, the Society Integration Foundation, within the framework of the European Union-funded project BuiCaSuS, has developed the document “Mapping Report of Social Innovation Development Ecosystem in Latvia“. The document was prepared according to the unified methodology defined in the project, orienting the investigation of the situation to the field of social services.

The report describes the situation among individual social innovation initiatives or projects (micro level) and related regulatory framework, as well as state policy in the field of social innovation on the national scale (macro level). The document tries to find an answer to the question – what factors promote the conditions or create obstacles for mature social innovation initiatives impact increase and growth in scale or depth, and/or their adaptation to the member state’s national policy in the field of social services?

 

Izstrādāts Sociālo inovāciju attīstības ekosistēmas Latvijā kartēšanas ziņojums

Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Savienības finansēta projekta BuiCaSuS ietvaros 2022.gada vasarā izstrādājis dokumentu “Sociālo inovāciju attīstības ekosistēmas Latvijā kartēšanas ziņojums”. Dokuments sagatavots pēc projektā noteiktas vienotas metodoloģijas, orientējot situācijas izpēti uz sociālo pakalpojumu jomu. Ziņojumā ir aprakstīta situācija starp individuālām sociālo inovāciju iniciatīvām jeb projektiem (mikro līmeni) un normatīvo regulējumu, un valsts politiku sociālo inovāciju jomā nacionālā mērogā (makro līmeni) un mēģināts rast atbildi uz jautājumu – kādi faktori veicina apstākļus vai rada šķēršļus, lai nobriedušas sociālo inovāciju iniciatīvas palielinātu savu ietekmi un izaugtu plašumā vai dziļumā jeb tiktu mērogotas un/vai pārņemtas dalībvalsts nacionālā politikā sociālo pakalpojumu jomā?

 

Download the report in English (1MB)
Download the report in Latvian (1MB)

If you liked this content, feel free to share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Related Content